Loomisel on Pärnumaa ühine kliima- ja energiakava

Pärnumaa Omavalitsute Liidu (POL) eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusega viivad Pärnumaa omavalitused ellu projekti „ Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine”.  POL-i välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni Maavolikogu.

Projekti periood on 20.10.2021 – 19.06.2022 ja projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist. Projekti kogumaksumus on 49 550 eurot. Toetuse osakaal on 90%  abikõlblikest kuludest ehk 44 595 eurot  ja  omafinantseeringu määr on 10% ehk 4 955 eurot.

Valmiv kava peaks andma Pärnumaast ülevaate, mis mahus ja kelle poolt enim ebamõistlikult energiat tarbitakse ning emissioone õhku paisatakse. Lisaks pakkuma välja meetmed ja tegevused, mille abil suurendada säästva energia  tarbimist ja vähendada kasvuhoonegaaside tekkimist maakonnas. Kuna Pärnu linn on oma asustuse struktuurilt ja tüübilt erinev teistest maakonna omavalitsustest, siis otsustati, et Pärnu linn koostab enda territooriumi osas eraldi kava ning ülejäänu kuue omavalitsuse osas koostatakse ühine maakondlik kliima- ja energiakava POL-i  eestvedamisel.

8 valdkonda

Kliima- ja energiakava koostamise käigus analüüsitakse kaheksat valdkonda:

  • majandus
  • biomajandus;
  • energeetika ja varustuskindlus
  • taristu ja ehitised;
  • tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus
  • maakasutus ja planeerimine
  • looduskeskkond
  • kogukond, teadlikkus ja koostöö

Koos Tartu Regiooni Energiaagentuur ekspertide abiga tuuakse igas valdkonnas välja, millised on KOV-ide endi võimalused kliimamuutusi leevendada, mida on igas valdkonnas juba ellu viidud ja vaja veel ellu viia, et leevendada kliimamuutuste mõju maakonnas ning kohalikul tasandil.

Selleks, et et kliima- ja energiakavasse sisse kirjutatud mõtted ka päriselt teoks saaksid, on suur roll vedada Pärnumaa Arenduskeskusel ja omavalitsustel. Kuna maakondlik kava koosneb kuue omavalituse kliima- ja energiakavast, moodustades ühtse terviku, siis viiakse uuendused sisse nii maakonna kui kohalike omavalitsuste arengustrateegiatesse.

Maakonna tasandil on Pärnumaa Arenduskeskus selleks üksuseks, kes toetab kliimakava eesmärkide elluviimist. Sellel kevadel sai ametisse võetud rohekobara kogukonnajuht, kes hakkab tegelema nii avalikus kui erasektoris ja kogukonna tasemel erinevate roheteemadega. Valla tasandil omab uuenduste elluviimisel juhtrolli kindlasti kohalik omavalitus, kaasates nii kogukonda kui ettevõtjaid.

 

Jaga:

Veel uudiseid