Siseturvalisus

2017.a. riigi- ja haldusreformi tulemusena lõpetasid maavalitsused tegevuse ning Vabariigi Valitsus on usaldanud elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise ülesanded ühiselt omavalitsuste liitudele korralda.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 26.02.2018 toimunud üldkogu istungil moodustati Pärnumaa turvalisuse nõukogu, kelle eesmärgiks on luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks Pärnumaal. POL turvalisuse nõukogu juurde on moodustatud valdkonnapõhised rahvatervise komisjon ja liikluskomisjon ning osaliselt on maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused delegeeritud täitmiseks SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas püsitatud eesmärkidele ja ülesandeks on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine.

5 põhimõtet

Siseturvalisuse arendamisel lähtutakse viiest põhimõttest:

1. Turvalisuse algab meist endist
2. Turvalisuse tagamine on terviklik ning eeldab erinevate osapoolte jõupingutusi
3. Kõige mõistlikum on ohte ja õnnetusi ennetada
4. Oluline on jõuda teadmistepõhiselt probleemide põhjusteni, neid koostöös lahendada
5. Probleemide lahendamisel kasutatakse ajakohaseid, mõjusaid, nutikaid ja optimaalseid lahendusi

Ennetus on parem kui õnnetus!

Saale Kivikangur

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
+372 505 9797
saale@parnumaa.ee

Skip to content