Interreg BSR BioBoosters projekt

Pärnumaa Arenduskeskus aitab biomajandusettevõtetel ringseid ärimudeleid leida

Pärnumaa Arenduskeskus osaleb partnerina 2023. aastal käivitunud rahvusvahelises Interreg BSR projektis BioBoosters, mille kaudu seismes Läänemere-äärses riigis paiknevad üheksa biomajandusega seotud teadus- ja arendusorganisatsiooni piloteerivad ring- ja biomajandusalaste väljakutsete lahendamiseks ja kestlikemate ärimudelite arendamiseks piiriüleste häkatonide korraldamist.

Suurem fookus

Ringbiomajanduse edendamisel on oluline senisest suurema fookuse seadmine innovatsiooni soodustavale teadus- ja arenduskoostööle nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Piirkonnaspetsiifiliste bioressursside senisest oluliselt suuremaks väärindamiseks on teadmussiiret pakkuv koostöö ja väärtusahelate uudsel koordinatsioonil põhinevate ärimudelite rakendamine võtmetähtsusega. Ringbiomajanduse edendamise ühe võimalusena Pärnu maakonnas aitab rahvusvaheline BioBoostersi projekt piirkondlike biomajandusettevõtete seas ringmajandusalaseid lahendusi kasutusele võtta.

2023. aastal pakub Pärnumaa Arenduskeskus koos Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ja TÜ Pärnu kolledžiga BioBoosters projekti tegevusi ellu viies maakonna biomajandusettevõtete jätkusuutliku arengu toetamiseks uusimaid ringmajandusalaseid teadmisi ja rahvusvahelisi kasvuvõimalusi, katsetades toimivaid innovatsioonipraktikaid rahvusvahelises keskkonnas ja tegutsedes teadmussiirde vahendajana ettevõtete, teadlaste ja kohalike omavalitsuste vahel, toetades rohepööret ja kestlikkuse kasvu ringsele biomajandusele ülemineku kaudu.

Pärnumaa Arenduskeskus on selle kolm aastat kestva Interregi projekti üks konsortsiumipartneritest ning BioBooster projekti tegevuste elluviimiseks Pärnumaal ja kogu Eestis tehakse tihedat koostööd Eesti Maaülikooli Biomajanduse Arenduskeskusega. Teised teadmussiirdega tegelevad projektipartnerid on erinevad bio- ja ringmajanduse arengut toetavad regionaalsed innovatsioonikeskused Soomest, Lätist, Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Leedust. Projektipartnerite roll on tagada ettevõtetele juurdepääs riikide ja valdkondade ülestele rahvusvahelistele innovatsioonivõrgustikele, et kasvatada oma tegutsemispiirkonnas ring- ja biomajanduse alast innovatsioonivõimekust. 

Projekti raames toimub kolme aasta jooksul kokku 18 rahvusvahelist häkatoni, neist kaks siinsete ettevõtete väljakutsete lahendamiseks. Pärnumaa ettevõtteid kaasatakse aktiivselt osalema ka kõikidel teiste riikide häkatonidel ringmajanduslahenduste pakkujatena.

Kontakt: Svea Uusen, ettevõtlus- ja ekspordikonsultant

svea@parnumaa.ee

Taustainfo

Projekti käigus piloteeritava BioBoosters häkatonimudeli keskmes on parima oskusteabe ühendamine ja teadmussiire kogu Läänemere regioonis. Rahvusvaheliste häkatonide ja arendusprogrammide läbiviimisesse väga erinevaid innovatsioonisüsteemi osapooli kaasates on suurem potentsiaal leida osalevatele ettevõtetele uuenduslikke lahendusi ringsetele lahendustele ülemineku kiirendamiseks. 

Teemapõhistel häkatonidel otsitakse lahendusi erinevatele väljakutsetele, millega Läänemere-äärsete riikide maapiirkondades tegutsevad biomajandusettevõtted silmitsi seisavad, sh kuidas parandada andmete kogumist ja edastamist kogu väärtusahelas, kuidas leida kasutust biopõhistele kõrvalsaadustele ja luua selleks uusi väärtusahelaid, kuidas minna üle biopõhistele materjalidele või leida kestlikumad alternatiivid senistele materjalidele ja koostisosadele, kuidas leida sobivad digilahendused toote kui teenuse pakkumiseks või jagamismajanduse ärimudelite rakendamiseks.

Eesmärk  

Projekti eesmärk on toetada ringbiomajandusele üleminekut Läänemere regioonis, viies ringmajanduslahenduste pakkujad (nt VKEd, idufirmad, innovaatorid) rahvusvahelisel tasandil kokku väljakutsete pakkujate ehk ringmajanduslahenduste otsijatega (nt suuremad piirkondlikud biomajandusettevõtted). Projekt võimaldab riikidevahelist võrgustumist sarnaselt mõtlevate organisatsioonide (ettevõtted, eksperdid, teadlased) vahel, teadmussiiret ja parimate praktikate jagamist. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted osalevad neil häkatonidel ringbiomajandust toetavate valdkonnaüleste lahenduste pakkujatena. 

Nendeks võivad olla maapiirkondadest pärit ettevõtjad ja idufirmad, kes otsivad Läänemere regioonis rahvusvahelistumise võimalusi ja kes võivad tegutseda ka väljaspool traditsioonilist biomajandussektorit. Rahvusvahelistel häkatonidel ringmajandusalaseid lahendusi otsivate Läänemere regiooni (suur)ettevõtetena nähakse eelistatult juba kogenud eksportööre või kindla rahvusvahelistumise ambitsiooniga ettevõtteid, mis seisavad silmitsi ringmajanduse ja rohepöördega seotud väljakutsetega. Maapiirkondades tegutsevatel traditsioonilistel biomajandusettevõtetel puudub sageli platvorm sektoriülese koostöö loomiseks ja sobivate partnerite leidmiseks, kuid oma väärtusahelate ja äritegevuse kaudu on neil oluline mõju jätkusuutlikkuse edendamiseks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Projekti rahvusvaheline koduleht

Skip to content