Pärnumaa Arengustrateegia

Pärnumaa Arenduskeskuses valmis Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) algatatud arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” ja selle tegevuskava aastateks 2019–2023.

Maakonna arengustrateegias väljendub omavalitsuste ja nende kaudu kogu ühiskonna tahe tagada tulevikus maakonna parem konkurentsivõime nutika ja targa töö ning kiire, tasakaalustatud ja kestliku arengu abil.

Koos arengustrateegia uuendamisega koostati lähiaastate tegevuskava, millega viiakse strateegiat ellu. Tegevuskavas kajastuvad tinglikult esmased ja olulisemad sammud kaugemate eesmärkide saavutamiseks, samuti eestvedajad, partnerid ja tinglik elluviimisaeg.

Lähiaastate tegevuskava on koostatud aastani 2023, seda vaadatakse üle ja täiendatakse igal aastal. Tehnilise taristu puhul pikendati tegevuskava aastani 2025 objektide suure ettevalmistus- ja investeeringumahu pärast.

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” tegevuskava 2019-2023(25) TÄIENDUSED (kinnitatud POL 09.04.21 üldkogu otsusega nr 1-4.1/16/2021)

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” tegevuskava 2019-2023(25) TÄIENDUSED (kinnitatud 03.04.20 üldkogu otsusega nr 1-4.1/5/2020)

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” tegevuskava 2019-2023(25) 2019. aasta SEIREARUANNE

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” tegevuskava 2019-2023(25) põhjalikum SEIREÜLEVAADE läbimurdesuunade lõikes

Kõik Pärnumaa seitse kohaliku omavalitsuse volikogu on määrusega arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heaks kiitnud:

Oluline info:

Täpsemat infot arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” kohta saab meie maakonna arendusjuhilt.

Heiki Mägi

maakonna arendusjuht
+372 504 0491
heiki@parnumaa.ee