Nõustamised alustavatele ettevõtjatele

Enne ettevõtlusega alustamist tuleb enda jaoks mitmed asjad selgeks mõelda. Tähtsad teemad, mida kaaluda, puudutavad sinu isikuomadusi, riskivalmidust ja vastutust. Enne esimeste sammude astumist on mõistlik kõik asjasse puutuv täpselt läbi mõelda ja paberile panna ehk koostada äriplaan. Eesti Töötukassa äriplaani koostamise abimaterjal.

Äriplaan on sinu selgelt läbi mõeldud tegevuskava, mis on nii sinu ärisisene juhtimisvahend kui ka vajadusel informatsiooniallikas tulevastele investoritele, toetajatele ja partneritele. Olles selgelt määratlenud oma eesmärgid, saab ettevõtja ära hoida kulukaid vigu ja teha õigeid otsuseid oma äri seisukohalt.

Ettevõtte loomise esimeseks etapiks on ettevõtlusvormi valik, mis sõltub ennekõike teie ettevõtte tegevusalast ja sellega seotud riskidest ning vajadustest, rahalistest ressurssidest ja eesmärkidest.

Ettevõtlusvormide peamiste tunnuste võrdluse ja nõuandeid asutamiseks leiab www.eesti.ee.

Nõustamine

Pakume alustavatele ettevõtjatele nõustamist järgmistel teemadel:

 • Ettevõtluse vormid, äriühingu asutamine ja registreerimine;
 • Äriidee analüüs;
 • Abi äriplaanide, finantsprognooside ja finantseerimistaotluste koostamisel;
 • Maksud ja aruandlus;
 • Ettevõtte sisemised protsessid;
 • Müügitegevuse ja turunduse korraldamine;
 • Info toetusmeetmetest ja abi toetuste taotlemisel;
 • Lisaks korraldame alustavale ettevõtjale infopäevi, seminare ja koolitusi.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on alustava ettevõtja jaoks tasuta!

Palume eelnevalt konsultatsiooniks aeg kokku leppida telefonil +372 5303 9037 või e-postil margit@parnumaa.ee

Alustavate ettevõtjate nõustaja on Margit Kool.

Margit Kool

ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtted)
margit@parnumaa.ee
+372 5303 9037

Mentorklubi

Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatel selleks, et osalevad ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Väga kasulik on tegevuse klubiline vorm. Saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, mis inspireerib, motiveerib ning aitab laiendada kontaktide võrgustikku.

Sihtgrupp: Tegevused on suunatud eelkõige ettevõtetele, mis on tegutsenud 1-3 aastat.

Programmi eesmärgid:

 • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • kogemuste vahetamine;
 • ettevõtjatevaheline suhtlus;
 • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

Mentii

 • Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, et saada mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;
 • Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik, millise mentorklubis tegutseva mentori poole;
 • Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

Mentor

 • Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
 • Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike eesmärkide maha märkimisel;
 • Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste eesmärkide saavutamisele;
 • Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

Rahastusvõimalused

1. Starditoetus

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Starditoetuse abil toetatakse arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu edendatakse piirkondlikku ettevõtlust.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv ja saavutada kolmandal tegutsemisaastal käibeks 80 000 eurot.

Toetuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda RTK kodulehel.

2. Pärnu ettevõtlustoetus

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine.

Kes saavad toetust taotleda?
» Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
» Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Täpsem info Pärnu linna kodulehel.

3. Töötukassa

Ettevõtluse alustamise toetust (edaspidi EVAT) saab taotleda kui olete vähemalt 18 aastane ja töötuna arvel või vanaduspensioniealine tööotsija või koondamisteatega tööotsija ning olete täitnud ühe järgnevatest valikutest:

 • läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi;
 • omate kutse- või kõrgharidust majanduse alal;
 • omate ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta.

Taotlemiseks vaadake lähemalt SIIT.

4. Maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtetele on mõeldud järgmised toetused:

Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Pärnu Lahe Partnerluskogu

Nõustamised tegutsevatele ettevõtjatele

Pakume tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist järgmistel teemadel:

 • Koostööpartnerite leidmine
 • Ekspordivõimaluste kaardistamine
 • Messidel osalemine
 • Toetuste vahendamine