Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)

Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu

Kogukonna areng

Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Maksimaalne toetussumma 2500€.

Taotle siit

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma 4000€. 

Taotle siit

Taotlemine ning aruannete esitamine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

Sügisvoor 2022

KOP sügisvooru avanemiskuupäev on 1. september 2022. Taotlusi saab esitada kuni 3.10 kell 16.30.

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti programmi määruse, abimaterjalide ja hindamismetoodikaga!

KOP infopäev toimub 09.09.2022 kell 15 veebis Microsoft Teams keskkonnas. Liitumine SIIT

Abimaterjalid ja näidised

Videojuhend taotluse täitmiseks

Vabaühenduste nõustamine

Pakume kodanikuühendustele (MTÜ, SA, seltsing) ja -algatustele tugitegevusi ja nõustamist kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses.