Ettevõtlik Kool

„Ettevõtlik Kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Haridusprogrammiga “Ettevõtlik Kool” liitunud Pärnumaa koolidele pakutakse erinevaid maakondlikke ja üle-eestilisi tugitegevusi. Võrgustikuga liitunud koolidele korraldatakse õppe-, kontakt- ja koolitusreise, seminare, koolitusi ja inspiratsioonipäevasid ning konkursse.

“Ettevõtliku Kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi
  • tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega
  • muuta õppetöö huvitavamaks
  • tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel
  • panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära

„Ettevõtliku Kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

Alates 2016 aastast toetab haridusprogrammiga “Ettevõtlik Kool” liitumist Haridus- ja Teadusministeerium, kaasrahastades programmiga liitumist Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

Ettevõtliku Kooli koduleht.

Kontakt Pärnumaal:

Viivika Vilja

Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
viivika@parnumaa.ee
+372 502 9214

2022 sündmused:

Noorte ettevõtlus

Pärnumaa ettevõtlus- ja ettevõtliku hariduse võtmeks on koolide, ettevõtete ja koostööpartnerite omavaheline koostöö. Tegevusi viiakse ellu erinevate koostööpartnerite ja -projektide toel.

Skip to content